Archív mesiaca: marec 2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Obec Boleráz ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.2.2017 začala na základe žiadosti obce Dolné Dubové,  konanie č. BOL-55/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho, na pozemku parc. č. 254/1 v k. ú Dolné Dubové vo vlastníctve navrhovateľa  z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.   Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní ... viac