Archív mesiaca: august 2019

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti,dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec Boleráz  ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Boleráz  č. 94/2018, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Boleráz , alebo na účet obce.