Archívy autora: Jana Ostatníková

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Oznamujeme občanom, že Okresný súd v Trnave podáva návrh na zvolenie prísediacich pre tunajší súd.  Kandidáti z radov občanov obce, ktorí majú záujem o uvedenú funkciu sa môžu prihlásiť do 26. októbra 2018 na obecný úrad. Obecné zastupiteľstvo zvolí z  prihlásených  občanov, kandidátov na prísediacich okresného súdu. Noví kandidáti by mali byť zvolení z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu a spĺňajú predpoklady na voľbu ,a to: v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie bezúhonnosť a morálne ... viac