Archívy autora: Jana Ostatníková

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti,dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec Boleráz  ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Boleráz  č. 94/2018, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Boleráz , alebo na účet obce.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.8.2019

Obec Boleráz, Obecný úrad v Boleráze, 919 08 v  Boleráze 31.7.2019                                                                                                                                     POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 4 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční dňa  8.8. 2019  ... viac