Archívy autora: Renáta Srnková

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

  Obec Boleráz   Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018   Zapisovateľ miestnej  volebnej komisie: Ing. Renáta Srnková,  Obecný úrad Boleráz 586, tel č. 0908 189 870 email: ocu.boleraz@stonline.sk                Ing. Pavol Mackovčín                                                                                                   ... viac

Informácia pre občanov – zmena pri separovanom zbere

Obec Boleráz žiada občanov , aby papier pri separovanom zbere  nevkladali do plastových vriec a plastových žltých nádob. Vyseparovaný  papier sa po novom  od 1.1. 2018  zberá  do vyhradených  veľkokapacitných modrých kontajnerov označených   „PAPIER“, ktoré sú umiestnené: pri Obecnom úrade Boleráz pri COOP JEDNOTA Klčovany pri bytovke 414 pri požiarnej zbrojnici Boleráz pri vrátnici TATE & Lyle Do modrých kontajnerov sa vkladajú  noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční dňa  30.11. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze   PROGRAM: 1./  Zahájenie, určenie overovateľov 2./  Kontrola uznesení 3./  Rozpočtové opatrenia č.23 – 28 4./  VZN o financovaní škôl a školských zariadení 5./  Návrh rozpočtu obce na r. 2018 – 2020 / VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 7./ Rôzne, diskusia 8./ Uznesenia, záver