Archívy autora: Renáta Srnková

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční dňa  30.11. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze   PROGRAM: 1./  Zahájenie, určenie overovateľov 2./  Kontrola uznesení 3./  Rozpočtové opatrenia č.23 – 28 4./  VZN o financovaní škôl a školských zariadení 5./  Návrh rozpočtu obce na r. 2018 – 2020 / VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 7./ Rôzne, diskusia 8./ Uznesenia, záver      

Zasadnutie OZ dňa 24.8.2017

POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční   dňa  24.08. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze   PROGRAM:  1./  Zahájenie, určenie overovateľov 2./  Zloženie sľubu poslanca – Daniela Dugoviča 2./  Kontrola uznesení 3./  Plnenie rozpočtu za II. kvartál  r. 2017 4./  Rozpočtové opatrenie 16/2017 5./  Rôzne diskusia 6./ Uznesenia, záver