Daň z nehnuteľností – Podávanie daňových priznaní

Oznamujeme občanom, ktorí mali v roku 2017 zmeny ohľadom dane z nehnuteľností, napr. nadobudli  nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom alebo mali  vydané stavebné povolenie, kolaudovali  nehnuteľnosť, prípadne  zrušili nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s poľnohospodárskou organizáciou sú povinný podať daňové priznanie do 31.1.2018. Ďalej oznamujeme občanom, ktorí dovŕšili  v roku 2017 vek  62 rokov alebo sa stali v roku 2017 držiteľom preukazu ZŤP a chcú si  uplatniť zľavu na stavby sú  povinný tiež podať daňové priznanie  na daň z nehnuteľností do 31. januára 2018 na obecný úrad. Zároveň vyzývame vlastníkov psov, ktorí nemajú ... viac

Zasadnutie OZ dňa 24.8.2017

POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční   dňa  24.08. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze   PROGRAM:  1./  Zahájenie, určenie overovateľov 2./  Zloženie sľubu poslanca – Daniela Dugoviča 2./  Kontrola uznesení 3./  Plnenie rozpočtu za II. kvartál  r. 2017 4./  Rozpočtové opatrenie 16/2017 5./  Rôzne diskusia 6./ Uznesenia, záver         Tlačiť alebo uložiť