Výdaj jódových profylaktík

Oznamujeme občanom, že od pondelka 9.októbra 2017 sa v obecnej knižnici vydávajú  jódové profylaktiká. Zároveň treba priniesť staré profylaktiká. Čas výdaja: v pondelok až piatok v dopoludňajších hodinách od 8,00 do 10,00 hod. V popoludňajších hodinách pondelok , utorok, štvrtok od 13,00 hod. do 15,30 hod, streda od 13,00 hod. do 16,30 hod. , piatok 15,00 hod. – 17,30 hod.  

Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase: pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod , 13,00 hod. do 15,30 hod. streda: 8,30 hod. do 10,00 hod. 13,00 hod. do 16,30 hod. Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)

Informácie pre voliča k voľbám

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže ... viac

Daň z nehnuteľností – Podávanie daňových priznaní

Oznamujeme občanom, ktorí mali v roku 2017 zmeny ohľadom dane z nehnuteľností, napr. nadobudli  nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom alebo mali  vydané stavebné povolenie, kolaudovali  nehnuteľnosť, prípadne  zrušili nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s poľnohospodárskou organizáciou sú povinný podať daňové priznanie do 31.1.2018. Ďalej oznamujeme občanom, ktorí dovŕšili  v roku 2017 vek  62 rokov alebo sa stali v roku 2017 držiteľom preukazu ZŤP a chcú si  uplatniť zľavu na stavby sú  povinný tiež podať daňové priznanie  na daň z nehnuteľností do 31. januára 2018 na obecný úrad. Zároveň vyzývame vlastníkov psov, ktorí nemajú ... viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční dňa  30.11. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze   PROGRAM: 1./  Zahájenie, určenie overovateľov 2./  Kontrola uznesení 3./  Rozpočtové opatrenia č.23 – 28 4./  VZN o financovaní škôl a školských zariadení 5./  Návrh rozpočtu obce na r. 2018 – 2020 / VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 7./ Rôzne, diskusia 8./ Uznesenia, záver      

Zasadnutie OZ dňa 24.8.2017

POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční   dňa  24.08. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze   PROGRAM:  1./  Zahájenie, určenie overovateľov 2./  Zloženie sľubu poslanca – Daniela Dugoviča 2./  Kontrola uznesení 3./  Plnenie rozpočtu za II. kvartál  r. 2017 4./  Rozpočtové opatrenie 16/2017 5./  Rôzne diskusia 6./ Uznesenia, záver