Informácie pre voliča k voľbám

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže ... viac

Krízové stredisko Trnava

Potrebujete pomoc? Neviete, s kým sa poradiť? Cítite sa týrané a zneužívané? Viete o niekom, kto sa nachádza v bezvýchodiskovej situácii?  Krízové stredisko v Trnave poskytuje starostlivosť: maloletému, ktorého výchova je vážne ohrozená alebo narušená, ktorý je týraný, zneužívaný, zanedbávaný alebo maloletému s poruchami správania, osamelému rodičovi s maloletým, plnoletá fyzická osoba, ktorých život alebo zdravie je ohrozené alebo sa nachádzajú v krízovej situácii Tel.:033/598 39 11, 0902/469026, 0903/435981, URL: www.krizovestredisko.zupa-tt.sk E-mail: krizovestredisko@zupa-tt.sk Na pomoc klientom KS bolo zriadené Občianske združenie „Krízové centrum Trnava“ URL: www.krizovestrediskott.sk Národná linka pre ženy ... viac

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz

Názov projektu :  Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz Žiadateľ : Obec Boleráz Výzva – kód výzvy:         KaHR – 22VS-1001 Kód projektu  v ITMS:   25120220317 Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Opatrenie 2.2.:  Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, poskytnutá dotácia  113 968,95  € Vďaka  podpore z EÚ sa podarilo zrekonštruovať VO  na hlavnej ulici v obci Boleráz. Osadených bolo 37 pozinkovaných stožiarov, 38 ks svietidiel výbojkových – SGS 253,99 W na výložník a 1 ks rozvádzač RVO pracujúci v dvoch režimoch. Realizáciou projektu sa dosiahlo ... viac

Kam s odpadom

Obecný úrad oznamuje, že pri kultúrnom dome je umiestnený kontajner určený na zber šatstva, textilu a obuvi. Do kontajnera treba vkladať len čisté a suché šatstvo (odevy, prikrývky, posteľnú bielizeň, topánky v pároch a doplnky k oblečeniu). Šatstvo treba vkladať v uzavretých plastových taškách alebo vreciach. Do kontajnera nie je možné vhadzovať kusy látok, ihly, nite, poškodené a znečistené oblečenie, koberce, vankúše, matrace a odpad.