Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Obec Boleráz ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.2.2017 začala na základe žiadosti obce Dolné Dubové,  konanie č. BOL-55/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho, na pozemku parc. č. 254/1 v k. ú Dolné Dubové vo vlastníctve navrhovateľa  z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.   Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní ... viac

Zber použitého kuchynského oleja v obci Boleráz

S22C-117021413120     Vážení občania v  rámci ochrany životného prostredia   sa obec Boleráz zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.  Nevylievajte použitý kuchynský olej do umývadla alebo prírody.       Použitý rastlinný olej stačí vliať do určenej nádoby, ktorú dostanete spolu s ďalšími informáciami a o spôsobe zberu na Obecnom úrade v Boleráze.

Upozornenie držiteľom psov

  Upozornenie držiteľom psov na  povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov     Obec Boleráz  upozorňuje všetkých držiteľov psov na ich povinnosti vyplývajúce z § 4 odst. 1-3  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby  Váš pes  voľne pobehoval po verejných priestoroch obci a ohrozoval na zdraví živote iných občanov, resp. zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na ... viac