Podávanie daňových priznaní na rok 2020 – daň z nehnuteľností, daň za psa

Obec Boleráz  ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2019, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im  vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, predali  nehnuteľnosť, darovali nehnuteľnosť,  stali sa vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2019 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Boleráze na rok 2020 do 31.01.2020.  Ďalej oznamuje občanom, ktorí v roku 2019 dovŕšili vek 62 rokov alebo sa v roku 2019 stali držiteľmi  preukazu ZŤP a doteraz im nebola pri bezpodielovom vlastníctve manželov poskytnutá úľava ,sú taktiež povinní podať na uplatnenie úľavy  daňové priznanie do 31.1.2020.

Tlačivá   nájdete na stránke MF SR /dane, clá a účtovníctvo – priame dane – miestne dane a poplatky – vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam/ alebo si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Kontaktná osoba pre podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností: Jana Ostatníková č.t. 033/5579147

Kontaktná osoba pre podanie daňového priznania na daň za psa: Ing. Renáta Srnková 033/5579147

(Tento príspevok platí do 01.02.2020 13:07)