Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.8.2019

Obec Boleráz, Obecný úrad v Boleráze, 919 08
v  Boleráze 31.7.2019                    
                                                                                                                POZVÁNKA

Podľa § 13, odst. 4 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční

dňa  8.8. 2019  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze

PROGRAM:

   1./  Zahájenie, určenie overovateľov    

  2./  Sľub nastupujúcej  poslankyne Mgr. Gabriely Miklošovičovej

  3./  Výberové konanie hlavnej kontrolórky obce Boleráz

  4./  Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2019

  5./  Monitorovacia správa za 1. polrok 2019

  6./  Rozpočtové opatrenia 11-13/2019

  7./  Program odpadového hospodárstva

  8./ Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy TTSK

  9./ Návrh VZN o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú

      úhradu škôl a školských zariadení

  10./Návrh VZN o udeľovaní Čestného občianstva obce Boleráz,Ceny obce Boleráz

       a ceny Starostu obce Boleráz a udelení Pamätného listu

  11./Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obce

  1. Návrh VZN o cenách a prevodoch pozemkov vo vlastníctve Obce Boleráz

  13./Návrh VZN o užívaní verejných priestranstiev a o dodržiavaní verejného poriadku

       v obci Boleráz

  14./Privádzač záložného zdroja vody z vodnej nádrže Horné Orešany – Tate &Lyle

  15./Odpredaj pozemku- Ľubomír Harasník  

  16./ Rôzne

  17./ Uznesenia , záver

                                                                                                                Ing. Pavol Mackovčín

                                                                                                                                        starosta obce