Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční

dňa  30.11. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze

 

PROGRAM:

1./  Zahájenie, určenie overovateľov

2./  Kontrola uznesení

3./  Rozpočtové opatrenia č.23 – 28

4./  VZN o financovaní škôl a školských zariadení

5./  Návrh rozpočtu obce na r. 2018 – 2020

  1. / VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

7./ Rôzne, diskusia

8./ Uznesenia, záver