Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz

Názov projektu :  Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz

Žiadateľ : Obec Boleráz

Výzva – kód výzvy:         KaHR – 22VS-1001

Kód projektu  v ITMS:   25120220317

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie 2.2.:  Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie

poradenstva v oblasti energetiky, poskytnutá dotácia  113 968,95  €

Vďaka  podpore z EÚ sa podarilo zrekonštruovať VO  na hlavnej ulici v obci Boleráz.

Osadených bolo 37 pozinkovaných stožiarov, 38 ks svietidiel výbojkových – SGS 253,99 W na výložník a 1 ks rozvádzač RVO pracujúci v dvoch režimoch.

Realizáciou projektu sa dosiahlo zlepšenie technického stavu VO, zníženie prevádzkových nákladov, skvalitnenie dotknutého územia a zvýšenie bezpečnosti na štátnej ceste 1. triedy I/51.