STAROSTA OBCE

Volebné obdobie 2018-2022

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Mackovčín
Bydlisko: Boleráz
Telefón:
+421 33 5349671
Mobil: +421 905 797070

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.


 

Predchádzajúci starostovia

Volebné obdobie 20142018 – Ing. Pavol Mackovčín

Volebné obdobie 2010-2014 – Ing. Pavol Mackovčín

Volebné obdobie 2006-2010 Ing. Pavol Mackovčín

Volebné obdobie 20022006 – Peter Jurkovič
Volebné obdobie 19982002 – Peter Jurkovič
Volebné obdobie 19941998 – Peter Jurkovič
Volebné obdobie 19901994 – Ing. Janka Indrišková