Upozornenie držiteľom psov

 

Upozornenie držiteľom psov

na  povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

 

 

Obec Boleráz  upozorňuje všetkých držiteľov psov na ich povinnosti vyplývajúce z § 4 odst. 1-3  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby  Váš pes  voľne pobehoval po verejných priestoroch obci a ohrozoval na zdraví živote iných občanov, resp. zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

V prípade nedodržania tejto povinnosti  obec Boleráz  Vám môže uložiť pokutu až do výšky 165 €.

Porušením tejto povinnosti môžete spôsobiť  následky, ktoré by bolo možné považovať za priestupok podľa   §7 ods.1  a 2   zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.