Vjazdy k rodinným domom

Obec Boleráz upozorňuje občanov, aby realizovali vjazdy k jestvujúcim domom a tak isto aj k novostavbám na základe ohlásenia drobnej stavy. 

Ak povolenie vjazdu neohlásite písomne na obci Boleráz, stavby sa považujú za čierne stavby. Vjazdy môžete realizovať len na základe písomného rozhodnutia obce. Vjazdy sa väčšinou realizujú na obecných pozemkoch.

K povoleniu vjazdu potrebujete

  • tlačivo na ohlásenie drobnej stavby
  • jednoduchú projektovú dokumentáciu , vyznačenie vjazdu na katastrálnej mape , rozmery odstavnej plochy na obecnom priestranstve
  • jednoduchý technický popis, z čoho bude vjazd zrealizovaný, použité materiály
  • poplatok vo výške 10,0 € pri podávaní žiadosti

Až po   vydaní  ohlásenia, že Obec Boleráz nemá námietky k ohláseniu drobnej stavby, môžete stavbu zrealizovať.

ž – o ohlásenie drobnej stavby