Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Boleráz

Obec Boleráz  vypisuje v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. neskorších predpisov výberové  konanie  na obsadenie funkcie

hlavného kontrolóra Obce Boleráz s úväzkom 0,1 s predpokladaným nástupom od 15.04.2020

Bližšie info viď príloha

Výberové konanie hlavného kontrolóra