Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou

Zriaďovateľ Obec Boleráz , Obecný úrad 586, 919 08 

v zmysle právnych predpisov § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                       vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Boleráz 456, 919 08

                   s predpokladaným termínom nástupu dňa 1. júla 2019.

bližšie info viď príloha

VK .- oznámenie

 

(Tento príspevok platí do 01.05.2019 08:09)