13.3.2019 sa otvára zberný dvor

Oznamujeme občanom , že  13.3.2019 sa otvára zberný dvor

                   

 

Zberný dvor Obce Boleráz

Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci  Boleráz, fyzické osoby ktoré vlastnia nehnuteľnosť v katastri obce Boleráz a Klčovany.

    Prevádzkové hodiny zberného dvora:

   pondelok                 od  10.00 –  do 14.00 hod.

   streda                     od  12.00 –  do 16.30 hod.

  sobota                    od  10.00 –  do 14.00 hod.

 

Kontaktná osoba  Ing. Viliam Miškovič ,Tel. kontakt : 0948 348 583

email: zbernydvor@kah.sk    

 

 

                                                             

 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  ZBERNÉHO DVORA   BOLERÁZ
 

Prevádzkovateľ zariadenia:

 

Obec Boleráz

Boleráz 586

PSČ 91908                                

 1. Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci  Boleráz, fyzické osoby ktoré vlastnia nehnuteľnosť v katastri obce Boleráz a Klčovany.
 2. Preberať odpady od právnických subjektov a od fyzických osôb – podnikateľov je zakázané.          
 3. Občan môže na zberný dvor doviesť odpad nasledovných druhov a množstiev:

 

 • 20 03 08 drobnú stavebnú suť /zmes betónu, tehál, obkladačiek, keramiky …. zbavenú iného komunálneho odpadu / jednorázovo max. do 300 kg hmotnosti/
 • ( sadzba 0,015 € EUR/ Kg)
 • 20 03 07 veľkoobjemový komunálny odpad, ten čo sa v domácnosti nezmestí do podomových  smetných nádob
 • 20 02 01 biologický rozložiteľný odpad /zelený odpad zo záhrad, pokosená tráva, ovocie, drobné konáre z orezu stromov / ukladá sa do kompostoviska
 • 20 01 25 jedlé oleje a tuky
 • 20 01 10 šatstvo
 • 20 01 11 textílie
 1. Na zberný dvor je zakázané prijímať odpady:
 • nerozobraný nábytok ( postele, sedačky , skrine, stoly)
 • odpady zo škváry
 • odpady z azbestocementu
 • nebezpečné odpady – (obaly z farieb a náterových hmôt, zbytky náterových hmôt v obaloch, oleje  z domácností, oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice)
 • plastové okná a dvere, plastové rámy
 • uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať špecializované firmy na – likvidáciu tohto druhu.
 1. Sklo, papier sa zbierajú vo vyhradených kontajneroch umiestnených v obci nie  sú predmetom zberu na zbernom dvore.  
 2. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je dovozca povinný prihlásiť sa v kancelárii a riadiť               

pokynmi obsluhy dvora.   

 1. Ďalej je občan povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz

       na zápis o uskladnení odpadu.

 1. V evidencii dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno

     a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje  

     nebudú  zaznamenávané.

 1. Do kategórie spoplatnených odpadov patrí drobný stavebný odpad. Poplatok je schválený vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz. Poplatok sa platí v hotovosti  priamo na zbernom dvore.
 2. Prísne sa zakazuje v priestore zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
 3. Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu má odovzdávajúci možnosť osloviť náležitých vývozcov odpadov.
 4. Prevádzkové hodiny zberného dvora:

pondelok                od  10.00   do 14.00 hod.

 streda                     od  12.00   do 16.30 hod.

 sobota                    od  10.00   do 14.00 hod.

                                                             

Prevádzkový poriadok zberného dvora obce Boleráz bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením 78/2018 zo dňa 29.11.2018.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo  vyvesené na obvyklom mieste  na úradnej tabuli a na

webovej stránke obce od 4.12.2018 do 20.12.2018.

 

 

                                                                                                …………………………………………….

                                                                                                         Ing. Pavol Mackovčín

                                                                                                             starosta obce