Zasadnutie OZ dňa 24.8.2017

POZVÁNKA

Podľa § 13, odst. 2 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční

 

dňa  24.08. 2017  / štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze

 

PROGRAM:

 1./  Zahájenie, určenie overovateľov

2./  Zloženie sľubu poslanca – Daniela Dugoviča

2./  Kontrola uznesení

3./  Plnenie rozpočtu za II. kvartál  r. 2017

4./  Rozpočtové opatrenie 16/2017

5./  Rôzne diskusia

6./ Uznesenia, záver